Oog op Laren

12 februari 2018

Lijstnummers raadsverkiezingen 2018 én 2021

Filed under: bestuur,nieuws — oogoplaren @ 11:29

9 februari 2018

‘Blijf baas in eigen dorp’ …

Filed under: bestuur — oogoplaren @ 12:44

… daarvan is geen sprake met dit bewijs van bestuurlijke krachteloosheid.
De enige oplossing (en voor veel andere scheefhangende dossiers) is een fusie – >>>
>>> meer bestuurlijke kwaliteit, meer betrokkenheid op wijkniveau,
een werkelijk en Larens behoud van cultuur en identiteit.

En vervolgens een bericht vanuit het openbaar bestuur:
OZB-aanslagen BEL-gemeenten op tijd
Vo­ri­ge week meld­de Ei­gen Huis Ma­ga­zi­ne dat vijf ge­meen­ten op de vin­gers zijn ge­tikt om­dat ze de WOZ niet goed uit­voe­ren: Bla­ri­cum, Eem­nes en La­ren (BEL), Weesp en Sticht­se Vecht. Het blad zich ba­seert op oude ge­ge­vens; het gaat het om on­der­zoeks­re­sul­ta­ten die de Waar­de­rings­ka­mer in sep­tem­ber pu­bli­ceer­de. De BEL-gemeenten hadden zelf al geconcludeerd dat er sprake was van een achterstand. Aan het wegwerken ervan is hard gewerkt. Daarover heeft de Waarderingskamer onlangs haar complimenten uitgesproken. De OZB-aanslagen kunnen op tijd worden opgelegd.

Fijn. Desalniettemin …

31 januari 2018

Tuinhuisje-gate: onrechtmatige ‘deal’ tussen wethouder en eigenaar

Filed under: bestuur,kwesties,nieuws,politiek — oogoplaren @ 13:49

• Brief College-antwoorden hier.

18 december 2017

VVD-lijsttrekkers raadsverkiezingen maart 2018

Filed under: bestuur,nieuws,politiek — oogoplaren @ 15:37

Voor Laren is dat Ton Stam (links, vorige keer ook), voor Blaricum René Wiegel (rechts, Oog totaal onbekend – dus goed).

17 november 2017

‘Je raakt als dorp je identiteit kwijt’ …

Filed under: bestuur,kwesties,opinie,politiek,samenleving — oogoplaren @ 10:25

13 november 2017

Open brief aan Remkes en Van der Hoek – pleidooi voor provinciaal doorpakken

Filed under: bestuur,kwesties,opinie — oogoplaren @ 11:53

remkesantw

10 november 2017

Gesputter

Filed under: bestuur,kwesties,politiek — oogoplaren @ 09:49

Als we het goed begrijpen:
De gemeenteraad (behalve D66) vraagt aan het College of zij vragen wil inventariseren (…), opdat dan aan Gedeputeerde Staten kan worden gevraagd om die vragen te beantwoorden. De honden blaffen nog een beetje, sommige kwispelen al en de karavaan trekt verder.

Het antwoord van de Provincie zal onder meer zijn:
‘U heeft negen maanden de tijd gehad om een bestuurskracht-versterkend voorstel te doen – het enige wat u heeft geproduceerd is een model waarin zeker vijf belangrijke portefeuilles in sterkere mate dan nu aan de invullende en controlerende functie van de gemeenteraden worden onttrokken. In uw model gaat derhalve de democratische legitimering niet vooruit maar achteruit, hetgeen ongewenst is. Daarnaast zijn recente rapportages over de BEL-organisatie dusdanig dat daar niet de al eerder als wenselijk en noodzakelijk geachte versterking uit valt te concluderen. Ten derde strookt uw model niet met het huidige (noch met het vorige) kabinetsbeleid.’

Zoiets. Dus.

8 november 2017

FUSIE – Laren, Blaricum, Huizen

Filed under: bestuur,nieuws — oogoplaren @ 15:32

De Provincie heeft besloten dat Laren, Blaricum en Huizen per 1 januari 2021 één nieuwe gemeente zullen zijn.

Raadsverkiezingen op 21 maart 2018 gaan door; fusieverkiezingen in november 2020.

Uiteindelijk wil de Provincie komen tot één gemeente Gooi en Vechtstreek.

Brief Provincie hier. Onderdeel daaruit:
GS zijn van mening dat de keuze van Huizen, Blaricum en Laren voor een extra gemeenschappelijke regeling tussen deze gemeenten niet bijdraagt aan de versterking van de regionale bestuurskracht en de democratische legitimiteit, omdat de gemeenteraden op afstand worden geplaatst. GS constateren dat het voorstel niet in lijn is met het recente regeerakkoord, waarin wordt gezegd dat een proces van herindeling gewenst is voor gemeenten die langjarig en in hoge mate afhankelijk zijn van gemeenschappelijke regelingen voor essentiële taken. Het voorstel van de drie gemeenten past ook niet binnen de gestarte wettelijke procedure voor gemeentelijke herindeling, waarbij is ingezet op maximaal drie gemeenten in de regio.’

Reactie college Blaricum op besluit
Het college van B&W van Blaricum heeft woensdagmiddag 8 november kennis genomen van het besluit van Provincie Noord-Holland om te komen tot een herindeling van de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren tot één nieuwe gemeente, met als eerste haalbare fusiedatum 1 januari 2021.

Het college betreurt het dat het voorstel van deze drie gemeenten voor een gemeenschappelijke regeling (GR), die een aantal regionale bestuurlijke taken gezamenlijk zou moeten uitvoeren, in de ogen van Gedeputeerde Staten onvoldoende oplossing biedt om de regionale bestuurskracht te versterken. De zelfstandigheid van de drie gemeenten had met dat voorstel vooralsnog in stand gehouden kunnen worden.

2 november 2017

Kijk, één berichtje op Oog en …

Filed under: bestuur,kwesties,politiek — oogoplaren @ 10:11

… het openbaar bestuur komt zowaar in actie. Motie (minus b. en e.) aangenomen.

Zal wel op de lijst staan

Filed under: bestuur,straatbeeld — oogoplaren @ 09:39

… waarmee het openbaar bestuur niet erg transparant omgaat.

Volgende pagina »

Blog op WordPress.com.