LMHC naar surseance? Nee.

We zijn in afwachting van de bevestiging of weerspreking door het bestuur van het bericht uit betrouwbare bron dat LMHC vanochtend surseance heeft aangevraagd.

Update: Op de BALV van gisterenavond verklaarde het bestuur dat LMHC geen surseance heeft aangevraagd. De twee vraag-om-verificatie-mails van gisterenmiddag zijn nu (1 april 2014, 16:32 uur) nog niet beantwoord.

LMHC vanavond in de finale – tegen zichzelf?

(Dit is een fotoblog, maar nu even niet.)

Telkenmale dringt zich tijdens en na het spreken met anderen over de kwestie bij LMHC de vergelijking op met de bankencrisis en de daarvan onderliggende oorzaken. Telkenmale stijgt de scherpe en nare walm op van onbehoorlijk bestuur, van onoirbaar geschuif met en tussen geldpotten, van ‘dat regelen we wel even’, van de muffe keldergeur van een tros nog bestaande of inmiddels al weer overleden stichtingen, van handelingen die maar beter buiten beeld kunnen blijven en telkenmale wordt het frisse lentelicht grauw door de schaduwen van het bruskeren van de oorspronkelijke clubcultuur en wordt het ondanks de zon onaangenaam door de kille wind waarmee bad governance en het verstoren van het maatschappelijk verkeer altijd gepaard gaan.

Het down playen (klein houden) is ook zo’n symptoom, het ontkennen en het geroep om zich vooral op de toekomst te focussen evenzeer, het er doorheen proberen te frommelen van het om diverse redenen niet rechtsgeldige besluit van 3 maart j.l. niet minder, het ontbreken van transparantie en het de leden voorhouden van de non-worst van 4 ton kwijtschelding ook al, zo ook de pogingen de kritische en tot reflectie aanzettende tegengeluiden af te doen als ‘indianenverhalen’ en last but very not least de klaarblijkelijke weigering of het onvermogen in te willen (kunnen) zien dat het in wezen geen geldkwestie is en dat het om iets anders gaat dan dat ‘hockey geen verdienmodel heeft’ – (Heeft het wel, mits je maar bescheiden bent en je niet laat opfokken mee te doen met de dwaasheid die er uiteindelijk toe heeft geleid dat topsalarissen min of meer aan banden zijn gelegd.) – maar dat het vooral gaat om het bestaan en overeind willen houden van de huidige verzwijg/struisvogel/hou je bek/ik durf niets te zeggen-cultuur, om een grenzeloze en in ‘easy money’ gedrenkte egotripperij, om het bestaan van achterdocht en wegsmelten van respect en clubliefde, om de intransparantie, om het feit dat het vertrouwen dat fundamenteel en bij velen onherstelbaar is geschonden. En terwijl de kids van D2 vrolijk en onbevangen over het kunstgras huppelen, smeult of broeit bij veel van hun ouders een verontrustend gevoel van misprijzen en afkeer en flitst steevast door hun koppen en hun ziel ‘konden we hier maar weg’. Dát is het probleem.

Let wel: degenen met wie schrijver dezes heeft gesproken (en dat zijn er velen), zijn geen hockeyhaters, hijzelf ook niet. Integendeel: wat is mooier dan 22 kinderen met een stokkie achter een balletje aan over een (kunst)grasveld zien te rennen? Wat is beter voor senioren en veteranen om dat (met enige regelmaat en mogelijk nog meer inzet en ambitie) ook te doen? Ook al omdat uit dat gedraaf en dat sportieve competitieve bezig zijn en uit al die deels onzichtbare steun van vrijwilligers een deel ontstaat van de positieve energie die samen-leven doet ontstaan en zijn.

Maar dat gebeurt niet als een clubcultuur vergiftigd is door voorkeur, door kongsi’s, door gesjoemel en geschuif, door vermenging van clubbelangen met die van personen, door vragen die helemaal niet gesteld hadden behoeven te worden. Maar dat gebeurt niet als het familiehockey wordt opgeofferd aan (of te laten misbruiken door) het hyperhockey. (Definitie: hyperhockey is niet het tophockey dat de natuurlijke, evolutionaire resultante is van een weloverwogen en goed uitgevoerd breedtehockey-beleid, maar dat elders is ingekocht, van buitenaf en betaald door suikeroompjes is ingevlogen en bijkans kwijlend wordt aangeschouwd en benoemd als ‘míjn speler’ … hyperhockey is het resultaat van het cultuurbederf genaamd iLaren.) Dat ook is het probleem.

Mooi dus is het als die C’tjes en D’tjes en E’tjes onbevangen over de velden huppelen en draven, niet mooi is het als zij voornamelijk de melkkoetjes zijn van het ‘Real Madrid-syndroom’ van types die meenden (of nog steeds menen) dat echt alles te koop is – zelfs het plezier van anderen en zo mogelijk ook een herhaling van de geschiedenis. Dat ook is het probleem.

En niet mooi is het als de ouders van al die kinderen en seniorenleden vol zitten met vragen en twijfels, dan wel geladen zijn met boosheid omdat ze kennis van zaken hebben en de conclusie met zich meedragen dat het bij ‘hun club’ vooral ontbreekt aan doorzicht, aan oprechtheid, aan eerlijkheid. En aan levensvatbaarheid. Dat ook is het probleem.

Want er zijn velen die vol vraagtekens zijn – vraagtekens die staan voor:

–       Waarom blijft het bestuur volharden in het besluit van 3 maart, dat immers niet rechtsgeldig is en dat ook aan artikel 8 van de statuten niet de benodigde rechtsgeldigheid kan ontlenen?

–       Waarom is op 5 maart de Stichting Tophockey Laren uit het register van de Kamer van Koophandel teruggetrokken?

–       Zijn er nog meer ‘stervende’ en/of onbekende stichtingen en welke personen hebben inzake bestuursfuncties bij club en stichtingen meerdere petten op?

–       Hoe kan het dat, terwijl er per 1 september 2013 de jure 500.000 euro contributie is binnengekomen, er eind februari 2014 een tekort was van 300.000 euro en een dermate liquiditeitstekort dat de betaling van de salarissen van de trainers eind maart 2014 moest worden opgeschort?

–       Hoe kan het dat de reserves voor de velden e.d. nooit zijn gemaakt dan wel zijn verdwenen?

–       Is het de leden duidelijk wat de voorwaarden van  de ABN AMRO zijn om 400.000 euro kwijt te schelden: a) aan verplichtingen kunnen voldoen, b) een eigen vermogen en voldoende financiële reserves opbouwen en c) bank- en rentekosten beperken? En dat tot op de dag van vandaag aan ten minste twee van die voorwaarden niet is voldaan?

–       Is het waar dat er ruim 100 leden hebben opgezegd en dat een veelvoud daarvan de beoogde incasso van 100 euro op 2 april zal gaan storneren? Zodat de in meerdere opzichten noodzakelijke 275.000 euro bij lange na niet op tafel zal komen en er derhalve niet aan de door de bank gestelde voorwaarden zal kunnen worden voldaan?

–       Is het derhalve niet zo dat er, inclusief de inversteringsnoodzaak voor velden en hekken, er de facto een schuld is van ver boven 1.000.000 euro, er geen reserves en geen eigen vermogen zijn en een twijfelachtige instroom van contributies? Circa 1000 euro per lid?

–       Welke garantie kan de leden worden gegeven dat later dit jaar niet opnieuw een financieel beroep op de leden moet worden gedaan en er dan nog  meer leden zullen opzeggen’?

–       Waarom stelt het bestuur geen ‘waarheidscommissie’ in die volledig onafhankelijk en ongestoord boekenonderzoek gaat uitvoeren over de afgelopen 5 of 10 jaar?

–       Waarom begint (of eindigt?) het bestuur niet met het vervangen van de gehele Raad van Toezicht, zodat dienaangaand in ieder geval de schijn verdwijnt van ‘slagers die hun eigen vlees keuren’ en ook de schijn verdwijnt van het afgedekt houden wat kennelijk afgedekt moet blijven?

–       Waarom wordt als een der redenen om niet tot een faillissement te geraken opgegeven: ‘Afwentelen van schulden op derden is iets dat we als club niet moeten willen’ … terwijl de resultaten van slecht c.q. onbehoorlijk bestuur knalhard op kinderen worden afgewenteld waarvoor toch al de hoogste contributie moet worden betaald?

Maar het allerbelangrijkste is dat de visie dat de club op haar eigen Kairos-moment is aangekomen, door meer dan de helft van de leden al dan niet stilzwijgend wordt gedeeld, maar kennelijk niet door het bestuur c.s. De club lijkt niet ten onder te gaan aan het ontbreken van een doos vol lullige rotcenten, maar aan een structureel gebrek aan bestuurlijke kwaliteit en ethiek, een gebrek aan eerlijkheid, een gebrek aan werkelijke liefde voor het spelletje en een wijdverspreide overdosis aan egomanie. Dat is óók het probleem.

NRC kopt zaterdag ‘In Laren is de tijd van de hockeybankiers voorbij’. Hierboven is de uitdrukking hyperhockey gebruikt (of misschien zou het, genietend én lerend van Martin Toonder, beter zijn te spreken over Hieperhockey …), veel gehoord is ook de uitdrukking ‘va banque hockey’ en ‘IceSave-hockey aan de Eemnesserweg’.

Het is voor velen onverdraaglijk dat er zelfs maar een kans bestaat dat de club op dezelfde wijze blijft voortbestaan. Andere suikeroompjes, maar suikeroompjes. Het overeind blijven van het ‘wie betaalt bepaalt’ en het ontwijken van het ‘put your money where your mouth is’ en toch weer geconfronteerd worden met de verwrongen variant: ‘put your mouth where their money is’. Dat is óók het probleem.

Het zou volstrekt fout zijn (en tegen universele en eeuwenoude wetmatigheden in alle culturen in) te denken dat ‘we er met een paar financiële injecties wel weer bovenop komen’. Dat riekt naar het tegen beter in een verwend kind te laten doorspelen met een ding waarvan de ouder weet dat het ongezond is, maar die liever gezeur en boosheid uit de weg gaat.

Het zou van groteske bestuurlijke onverantwoordelijkheid getuigen als de gemeenteraden van Laren en Blaricum in zouden gaan op een plea for money, wetende dat die niets anders is dan goed geld naar kwaad (of geen) geld gooien.

Het zou een ethische gotspe zijn, een slag in het gezicht van de rechtszekerheid in het bijzonder en het maatschappelijk verkeer in het algemeen en het zou met name naar de kinderen (die met hun onbevangen sensoren heel goed weten dat er wat aan de hand is) een wandaad zijn om met lapmiddelen en met afgedekte feiten de boel voor een tijdje nog draaiende te houden. Met dan nog steeds de onwelriekende zweem van ‘daarmee zijn ze (we) goed weggekomen’.

Hoeveel zelfrespect is er nog?! Hoeveel verantwoordelijkheidsgevoel?!

Waar ging het ook alweer om? Om lekker gezellig en gezond met een stuk hout achter een balletje aan te rennen. Dat is uit beeld geraakt – dat is wellicht de kern van het probleem.

Verbouwen en uitbouwen van organismen en entiteiten kan heel goed, dat is vaak genoeg aangetoond. Investeren om (fysiek, psychisch, cultureel, sociaal, financieel) te groeien is zonder meer gezond. Maar als door het (bestuur van het) organisme of de entiteit de grens is overschreden van materiële levensvatbaarheid en morele waardigheid, de fundamenten zijn verbrokkeld en her en der tot rot toe zijn uitgehold en de cultuur is verscheurd tot scherp verwijtende polariteiten, dan is het waanzin en verspilling om partiële sloop te combineren met herbouw. Dat is reanimatie waar de levensgeesten goeddeels zijn geweken. Dan is het beter de pijn te nemen, van het oude dapper, volledig en snel afscheid te nemen, het Kairos-moment te ervaren en met visie en een nieuw beginsel een eventuele en dan complete nieuwbouw – waar, hoe en met wie dan ook – aan te vangen.

En dan kan men voor vanavond alleen maar hopen dat de schreeuwers en hun claqueurs zullen luisteren en begrijpen – en dat de oprechte zorg voor de kinderen en de simpelzuivere liefde voor het spelletje het moge winnen.

///
Zo, dit is nu weer een fotoblog.